nitrorypansi

Αναλυτικά τα ποσά επιδότησης ανά καλλιέργεια και οι δεσμεύσεις των δικαιούχων

Η προδημοσίευση του νέου προγράμματος «νιτρορύπανσης»

 

Στην προδημοσίευση του νέου προγράμματος της «νιτρορύπανσης» προχώρησε την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 το ΥΠΑΑΤ, για την οποία η συμβολή του υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασίλη Κόκκαλη ήταν καθοριστική.

Αναλυτικά ολόκληρη η προδημοσίευση έχει ως εξής:

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης / Διεύθυνση Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής/Τμήμα Προστασίας Φυσικών Πόρων από Αγροτικές Δραστηριότητες, προτίθεται να προκηρύξει το 3ο τρίμηνο του 2017 τη γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2020, με πρώτο έτος εφαρμογής 2018 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2017 – εαρινές καλλιέργειες 2018).

 

Α. Στόχος της δράσης:

Βασικός στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα). Η δράση συμβάλλει στην προτεραιότητα 4 – «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία».

 

Β. Περιοχή παρέμβασης:

Η δράση εφαρμόζεται στις 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, βάσει των αριθ. 19652/1906/1999 (ΦΕΚ Β΄ 1575), 20419/2522/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1212), 24838/1400/Ε103/2008 (ΦΕΚ Β΄1132), 106253/2010 (ΦΕΚ Β΄1843), 190126/2013 (ΦΕΚ Β΄983) και 147070/2014 (ΦΕΚ Β΄3224) ΚΥΑ καθώς και στις ακόλουθες περιοχές σημαντικών υγροτόπων:

 1. Εθνικός Δρυμός Πρεσπών,
 2. Υγρότοποι Αμβρακικού,
 3. Εθνικό πάρκο λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων,
 4. Εθνικό πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού,
 5. Λίμνες Τριχωνίδα – Λυσιμαχία, Λίμνη Οζερός,
 6. Δέλτα Νέστου και
 7. Λίμνες Δ. Μακεδονίας: Βεγορίτιδα, Χειμαδίτιδα, Πετρών και Ζάζαρη.

 

Στο Παράρτημα Ι φαίνονται οι Καλλικρατικοί Δήμοι που εμπίπτουν ολικώς, μερικώς ή κατ’ ελάχιστον στις περιοχές παρέμβασης. Η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων, ως προς την περιοχή παρέμβασης, θα απεικονίζεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2017.

 

Γ. Πιστώσεις – Χρηματοδότηση:

Η δημόσια δαπάνη της παρούσας δράσης ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 177.000.000 ευρώ, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

 

Δ. Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

 

Ε. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της δράσης, πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του ενδιαφερόμενου του έτους 2017, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως αίτηση αναφοράς. Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2017 του ενδιαφερομένου με επιλέξιμη για τη δέσμευση δενδρώδη καλλιέργεια
 • να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2017 ως αρδευόμενα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας)
 • να βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης
 • για την ομάδα καλλιέργειας «Ελιά», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων είναι τουλάχιστον 80 ελαιόδεντρα ανά εκτάριο (Ha), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

 

ΣΤ. Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας.

Γραμμή βάσης: Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τη γραμμή βάσης της εκάστοτε δέσμευσης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους πίνακες Μ10-15, Μ10-16, Μ10-17 και Μ10-18 του Κεφαλαίου 8 του ΠΑΑ 2014-2020 (αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr)

Γενικές δεσμεύσεις. Τα αγροτεμάχια τα οποία εντάσσονται στη δράση πρέπει:

 • να κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης
 • να διατηρούνται σταθερά καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις.

Ειδικές δεσμεύσεις. Οι ειδικές δεσμεύσεις που δύναται να εφαρμοστούν στο πλαίσιο της δράσης είναι οι παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Α: Αγρανάπαυση. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αγρανάπαυση έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης.

Στην υπό αγρανάπαυση έκταση απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας, η οποία μπορεί να αλλοιώσει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της έκτασης (π.χ. όργωμα, λίπανση, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, άρδευση κ.ά.) συμπεριλαμβανομένης της ελάχιστης δραστηριότητας του Πυλώνα I, ήτοι του ενός οργώματος το χρόνο για τις αρόσιμες εκτάσεις.

Εάν η δέσμευση της αγρανάπαυσης πρόκειται να εφαρμοστεί σε ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8%, τότε ο δικαιούχος αναλαμβάνει επιπλέον να εγκαθιστά φυτά εδαφοκάλυψης (κατάλληλα χειμερινά ψυχανθή, σιτηρά και σταυρανθή και μείγματα αυτών) στα αγροτεμάχια αυτά.

Εάν η ενταγμένη στη δράση έκταση περιλαμβάνει αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα, τότε η αγρανάπαυση εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε αυτά και η υπό αγρανάπαυση έκταση παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ B: Αμειψισπορά. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αμειψισπορά έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης. Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται καλλιέργειες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές (χειμερινά σιτηρά και ψυχανθή).  

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Γ: Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες.  Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν :

 1. i) Να εφαρμόζουν χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δενδρώνων, σε έκταση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της ενταγμένης έκτασης. Επιλέξιμα ως φυτά εδαφοκάλυψης είναι τα χειμερινά ψυχανθή και τα μείγματα χειμερινών ψυχανθών με σιτηρά. Στο τμήμα της έκτασης, στο οποίο εφαρμόζεται χλωρά λίπανση, απαγορεύεται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και κοπριάς.
 2. ii) Να πραγματοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις στην ενταγμένη στη δέσμευση εκμετάλλευση (εδαφολογική ανάλυση, φυλλοδιαγνωστική, ανάλυση αρδευτικού νερού). Οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγματοποιούνται από τα Τμήματα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων του ΥΠΑΑΤ ή από διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια.

iii) Να διαθέτουν «Σχέδιο Διαχείρισης Εισροών» (ΣΔΕ) για το σύνολο της ενταγμένης εκμετάλλευσης, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων εισροών (λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αρδευτικό νερό).

Η δέσμευση αυτή εφαρμόζεται στις δενδρώδεις καλλιέργειες των ευπρόσβλητων στα νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης περιοχών, που καλύπτονται από Πρόγραμμα Δράσης. Από τα υφιστάμενα Προγράμματα Δράσης, δενδρώδεις καλλιέργειες περιέχονται στα ακόλουθα:

Αργολικό πεδίο: Εσπεριδοειδή, Ελιά, Βερικοκιά

Λεκάνη Πηνειού Ηλείας: Ελιά

Κάμπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ημαθίας: Ροδακινιά, Μηλιά, Αχλαδιά

Πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας: Εσπεριδοειδή, Ελιά

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Δ:  Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, κατά μέσο όρο, στα ενταγμένα στη δέσμευση αγροτεμάχια που εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, αρδευτικές διώρυγες, αποστραγγιστικές τάφρους κ.ά.).

Στην παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας, η οποία μπορεί να αλλοιώσει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της έκτασης (π.χ. όργωμα, λίπανση, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, άρδευση κ.ά.) συμπεριλαμβανομένης της ελάχιστης δραστηριότητας του Πυλώνα I, ήτοι του ενός οργώματος το χρόνο για τις αρόσιμες εκτάσεις.

Η δέσμευση αφορά στις αροτραίες καλλιέργειες της περιοχής παρέμβασης.

 

Ζ. Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η ανάληψη και τήρηση των ανωτέρω δεσμεύσεων.

Η. Ύψη ενίσχυσης και επιλέξιμες ανά ειδική δέσμευση καλλιέργειες.

1. Για την ειδική δέσμευση Α

Τα ύψη ενίσχυσης και οι επιλέξιμες καλλιέργειες για την ειδική δέσμευση Α αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα. Στο πλαίσιο της δέσμευσης ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες, προσαυξημένη κατά την έκταση της αγρανάπαυσης.

 

Ομάδα καλλιέργειας

Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος) *

Μακεδονία Θράκη Θεσσαλία Ήπειρος

Ιόνια νησιά

Πελοπόννησος

Δ. Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα Αττική

νησιά Αιγαίου Κρήτη

Αραβόσιτος 435 451 534 502
Ζαχαρότευτλα 600 502 502 502
Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 600 600 600 600
Βαμβάκι 600 600 600 600

* Τα ύψη ενίσχυσης του πίνακα θα είναι μειωμένα για τους δικαιούχους που είναι υπόχρεοι της πρακτικής του πρασινίσματος «περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA)», προκειμένου να μην προκύπτει διπλή χρηματοδότηση για το 5% της έκτασης που είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν ως EFA. Το ποσοστό μείωσης της ενίσχυσης θα προσδιορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της δράσης.
Για τους δικαιούχους της δέσμευσης με υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8%, στο ύψος ενίσχυσης του παραπάνω πίνακα προστίθεται ενίσχυση ύψους 70€/Ha/έτος και μέχρι του ορίου των 600€/Ha/έτος, για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους των φυτών εδαφοκάλυψης.

 

2. Για την ειδική δέσμευση Β

Τα ύψη ενίσχυσης και οι επιλέξιμες καλλιέργειες για την ειδική δέσμευση Β αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα. Στο πλαίσιο της δέσμευσης ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες, προσαυξημένη κατά την έκταση της αμειψισποράς.

 

Ομάδα καλλιέργειας

Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος)

Μακεδονία

Θράκη

Θεσσαλία Ήπειρος

Ιόνια νησιά Πελοπόννησος

Δ. Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα Αττική

νησιά Αιγαίου Κρήτη

Αραβόσιτος 291 307 389 357
Ζαχαρότευτλα 464 357 357 357
Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 600 600 600 600
Βαμβάκι 600 513 553 600

3. Για την ειδική δέσμευση Γ

Τα ύψη ενίσχυσης για την ειδική δέσμευση Γ αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα

 

Ομάδα καλλιέργειας Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος)
Μακεδονία Θράκη Θεσσαλία Ήπειρος

Ιόνια νησιά Πελοπόννησος

Δ. Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα Αττική

νησιά Αιγαίου Κρήτη

Εσπεριδοειδή 286
Ελιά 466
Ροδακινιά – Βερικοκιά 331 331
Μηλιά – Αχλαδιά 202

 

4.Για την ειδική δέσμευση Δ

Το ύψος ενίσχυσης για την ειδική δέσμευση Δ υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος) = (έκταση ζώνης ανάσχεσης πλάτους 4 μέτρων/ενταγμένη έκταση) * Τυπικό Ακαθάριστο Κέρδος (ΤΑΚ).

Αποζημιώνεται η απώλεια εισοδήματος για τα 4 από τα 5 μέτρα πλάτους της ζώνης ανάσχεσης, δεδομένου ότι στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης απαγορεύεται η καλλιέργεια σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες υδατορεμάτων και λοιπών υδάτινων όγκων (γραμμή βάσης).

Το ΤΑΚ για τις επιλέξιμες καλλιέργειες αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα.

 

Ομάδα καλλιέργειας ΤΑΚ (€/Ha/έτος)*
Μακεδονία

Θράκη

Θεσσαλία Ήπειρος

Ιόνια νησιά Πελοπόννησος

Δ. Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

Αττική

νησιά Αιγαίου Κρήτη

Χειμερινά σιτηρά 417,68 342,20 345,10 346,00
Αραβόσιτος για καλαμπόκι 1.451,17 1.504,67 1.778,53 1.672,27
Κτηνοτροφικά φυτά χλόωσης, ψυχανθή 1.761,40 1.431,40 1.431,40 1.431,40
Πατάτες 5.964,67 5.103,80 8.093,23 8.357,43
Ζαχαρότευτλα 2.029,80 1.672,80 1.672,80 1.672,80
Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 8.603,00 9.694,33 8.674,67 8.550,00
Βαμβάκι 2.512,33 2.194,17 2.324,99 2.747,63
Ηλίανθος 1.515,33 1.320,00 1.320,00 1.320,00

 

* Τα ύψη ενίσχυσης του πίνακα θα είναι μειωμένα για τους δικαιούχους που είναι υπόχρεοι της πρακτικής του πρασινίσματος «περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA)», προκειμένου να μην προκύπτει διπλή χρηματοδότηση για το 5% της έκτασης που είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν ως EFA. Το ποσοστό μείωσης της ενίσχυσης θα προσδιορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της δράσης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ

 

Παράρτημα Ι


Περιοχές Ευπρόσβλητες από Νιτρορύπανση γεωργικής
προέλευσης

Καλλικρατικοί Δήμοι που εμπίμπουν ολικώς, μερικώς ή
κατ’ ελάχιστον στις περιοχές παρέμβασης
1, 26: Δυτική – Ανατολική Θεσσαλία, Αλμυρός Μαγνησίας Αγιάς, Αλμυρού, Βόλου, Δομοκού, Ελασσόνας, Καλαμπάκας,
Καρδίτσας, Κιλελέρ, Λαρισαίων, Μακρακώμης, Μουζακίου,
Παλαμά, Πύλης, Ρήγα Φερραίου, Σοφάδων, Τεμπών, Τρικκαίων,
Τυρνάβου, Φαρκαδόνας, Φαρσάλων
2: Κωπαϊδικό Πεδίο Αλιάρτου, Αμφίκλειας – Ελάτειας, Δελφών, Διστόμου –
Αράχοβας – Αντίκυρας, Θηβαίων, Λεβαδέων, Λοκρών, Ορχομενού,
Τανάγρας
3: Αργολικό Πεδίο Άργους – Μυκηνών, Ναυπλιέων
4: Λεκάνη Πηνειού Ηλείας Ήλιδας, Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Αρχαίας Ολυμπίας, Δυτικής
Αχαΐας, Πηνειού
5: Κάμπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ημαθίας Έδεσσας, Αλεξάνδρειας, Αλμωπίας, Αμπελοκήπων – Μενεμένης,
Βέροιας, Βόλβης, Δέλτα, Θέρμης, Θερμαϊκού, Θεσσαλονίκης,
Καλαμαριάς, Κιλκίς, Κορδελιού – Ευόσμου, Λαγκαδά, Νάουσας,
Συκεών, Πέλλας, Παιονίας, Παύλου Μελά, Πυλαίας – Χορτιάτη,
Σκύδρας, Χαλκηδόνος, Ωραιοκάστρου,
6: Λεκάνη Στρυμόνα Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά, Ηρακλείας, Νέας
Ζίχνης, Σερρών, Σιντικής
7: Πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας Αρταίων, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Ζηρού, Κεντρικών Τζουμέρκων,
Νικολάου Σκουφά, Πάργας, Πρέβεζας
8: Λεκάνη Ποταμού Ασωπού Βοιωτίας Αλιάρτου, Αχαρνών, Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας,
Θηβαίων, Λεβαδέων, Μάνδρας – Ειδυλλίας, Τανάγρας, Φυλής,
Ωρωπού
9: Νότιο τμήμα Ποταμού Έβρου Αλεξανδρούπολης
10: Ανατολικά και Δυτικά της Λίμνης Βιστωνίδας Αβδήρων, Αρριανών, Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρωνείας – Σαπών,
Ξάνθης, Τοπείρου
11: Λεκάνη Απορροής Ποταμού Αγγίτη Αμφίπολης, Δοξάτου, Δράμας, Καβάλας, Νέας Ζίχνης, Παγγαίου,
Παρανεστίου, Προσοτσάνης
12: Βόρεια Κορινθία Βέλου – Βόχας, Κορινθίων, Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων,
Νεμέας, Σικυωνίων
13: Οροπέδιο Τρίπολης Βόρειας Κυνουρίας, Τρίπολης
14: Φιλιατρά – Κυπαρισσία Τριφυλίας
15: Λεκάνη Απορροής Ποταμού Λαρισσού Αχαΐας Δυτικής Αχαϊας
16: Λεωνίδιο Αρκαδίας Νότιας Κυνουρίας
17: Μαραθώνας Αττικής Μαραθώνος
18: Μεσογαία Αττικής Βύρωνος, Ηλιούπολης, Κρωπίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας,
Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας – Πικερμίου, Σαρωνικού, Σπάτων
– Αρτέμιδος
19: Βόρειο τμήμα Ποταμού Έβρου Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας
20: Σπερχειός Φθιώτιδας Λαμιέων, Μακρακώμης, Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου
21: Παμισός Μεσσηνίας Καλαμάτας, Μεσσήνης
22: Τροιζηνία Τροιζηνίας
23: Άστρος – Άγιος Ανδρέας Αρκαδίας Βόρειας Κυνουρίας
24: Μέγαρα – Αλεποχώριο Αττικής Μάνδρας – Ειδυλλίας, Μεγαρέων
25: Αταλάντη Φθιώτιδας Λοκρών
27: Πτολεμαΐδα Κοζάνης Αμυνταίου, Εορδαίας, Κοζάνης
28: Επανομή Μουδανιών Χαλκιδικής Νέας Προποντίδας, Πολυγύρου
29: Υπολεκάνη Γεροποτάμου Μεσσαράς Κρήτης Γόρτυνας, Φαιστού
30: Αρτάκη Εύβοιας Διρφύων – Μεσσαπίων, Χαλκιδέων
Υγροτοπικές Περιοχές
Καλλικρατικοί Δήμοι που εμπίμπουν ολικώς, μερικώς ή
κατ’ ελάχιστον στις περιοχές παρέμβασης
1: Εθνικός Δρυμός Πρεσπών Πρεσπών
2: Υγρότοποι Αμβρακικού Άκτιου – Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Νικολάου Σκουφά
3: Εθνικό πάρκο λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζίτσας, Ιωαννιτών
4: Εθνικό πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Ναυπακτίας, Ξηρομέρου
5: Λίμνες Τριχωνίδα- Λυσιμαχία, Λίμνη Οζερός Αγρινίου, Ξηρομέρου
6: Δέλτα Νέστου Καβάλας, Νέστου, Τοπείρου
7: Λίμνες Δ. Μακεδονίας: Βεγορίτιδα, Χειμαδίτιδα, Πετρών
και Ζάζαρη
Αμυνταίου
Posted in Αγροτική Έκφραση, Ειδήσεις.