ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ

Σύγκριση κριτηρίων ιπποδύναμης τρακτέρ

Ως γνωστό, μέσα στο μήνα που διανύουμε ξεκινάνε τα Σχέδια Βελτίωσης τα οποία προβληματίζουν τόσο τους αγρότες, όσο και τους γεωπόνους-μελετητές, πέραν της υποχρεωτικής βαθμολογίας, του ανέτοιμο ΠΣΚΕ, τι θα γίνει με τους γεωργικούς ελκυστήρες. Ενώ επιδοτούνται μηχανήματα αυτοκινούμενα φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως ελκυστήρες, φορτωτές, συλλεκτικές, ωστόσο υπάρχουν περιορισμοί. Για τους γεωργικούς ελκυστήρες έχουμε τα παρακάτω στην απόφαση που βγήκε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

(Το παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υ.Α. 2017)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Η ιπποδύναμη και το είδος του ελκυστήρα για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης προσδιορίζονται με την βοήθεια του αλγορίθμου TEMPORAL ENERGY REQUIREMENT SATISFACTION (TEReS) ο οποίος αναπτύχθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τις ανάγκες του προγράμματος και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr.

Για την ανάπτυξη του αλγορίθμου έχει ληφθεί υπόψη το είδος της καλλιέργειας, η έκτασή της και το κόστος εγκαιρότητας των επεμβάσεων. Για το τελευταίο συγκεντρώθηκαν δεδομένα που αφορούσαν το είδος της καλλιέργειας, την ποικιλία και τα μετεωρολογικά στοιχειά της περιοχής ώστε να υπολογιστούν οι ημέρες υστέρησης κάθε εργασίας. Κατά συνέπεια για τον υπολογισμό της απαιτουμένης ισχύος γεωργικών ελκυστήρων για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων λαμβάνονται επίσης υπόψη οι εποχιακές ενεργειακές απαιτήσεις και το διαθέσιμο χρονικό διάστημα για την εξασφάλιση αυτών.

Με βάση τον ανωτέρω αλγόριθμο σχεδιάστηκε λογισμικό (TEReS) για την εκτίμηση της απαραίτητης ισχύος των ελκυστήρων η οποία βασίζεται στην κάλυψη των πραγματικών ενεργειακών αναγκών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για λόγους εύρεσης του κατάλληλου ελκυστήρα υπό τις συνθήκες της αγοράς μηχανημάτων, οι ιπποδυνάμεις που προκύπτουν από τη χρήση του αλγορίθμου ή του κατωτέρω πίνακα μπορεί να προσαυξάνονται μέχρι και 10 ίππους.

 

Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω αλγορίθμου, είναι δυνατή η ενίσχυση ελκυστήρων με τις εξής προϋποθέσεις:

Ι) Καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και

αμπελώνων ή/και κηπευτικών σε έκταση τουλάχιστον

20 στρεμμάτων έως 70 hp

ΙΙ) Καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και

αμπελώνων ή/και κηπευτικών σε έκταση τουλάχιστον

50 στρεμμάτων ή Καλλιέργειες σε έκταση τουλάχιστον 100 στρεμμάτων έως 80 hp

ΙΙΙ) Καλλιέργειες σε έκταση τουλάχιστον 200 στρεμμάτων έως 90 hp

ΙV) Σταβλισμένη εκτροφή τουλάχιστον: 300 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους ή 80 ΜΜΖ βοοειδών ή 100 χοιρομητέρων έως 100 hp

*Εξαίρεση για τη βοοτροφία και την αιγοπροβατοτροφία: Στην περίπτωση όπου στην υφιστάμενη κατάσταση τεκμηριωμένα η εκμετάλλευση κατέχει μη αυτοκινούμενο ενσιρωδιανομέα είναι δυνατή η αιτιολόγηση αγοράς ελκυστήρα ιπποδύναμης ανάλογης των προδιαγραφών λειτουργίας του και μέχρι 100 ίππων.

 

Σύγκριση παλιού-νέου τρόπου υπολογισμού ιπποδύναμης.                                                                                    

 Πάμε τώρα να δούμε τις περιπτώσεις για όσους επιθυμούν  να αγοράσουν τρακτέρ πάνω από 100 hp. Ειδικότερα να συγκρίνουμε τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού που αφορούσε τις προκηρύξεις 2011 και πίσω με το νέο που αφορά την προκήρυξη 2017-2018. Στον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού έπαιζαν ρόλο και άλλοι παράγοντες όπως π.χ. αν ήσουν κάτοικος πεδινής, μειονεκτικής, ορεινής περιοχής, καθότι υπήρχε διαφοροποίηση στους δείκτες υπολογισμού οικονομικότητας μιας εκμετάλλευσης, ενώ με το νέο παίζει ρόλο ο νομός.

Οι παρακάτω περιπτώσεις (δηλ πίνακας) αφορούν το νομό Λάρισας ενώ να σημειώσουμε ότι υπάρχουν μικρές αποκλίσεις +-%. Πρακτικά, σύμφωνα με τον πίνακα, τουλάχιστον στο 90% των περιπτώσεων φαίνεται ότι πάμε σε πολύ μικρότερες ιπποδυνάμεις . Ωστόσο να επισημάνουμε ότι υπάρχουν φωνές που κάνουν λόγο ότι μπορεί να γίνουν αλλαγές , όπως για παράδειγμα, να υπάρχει μια προσαύξηση παραπάνω ιπποδύναμης π.χ. +20%, ή να αγοράζονται οι παραπάνω ΗΡ του ελκυστήρα από τους αγρότες.

 

Ντίνος Μακάς γεωπόνος

 

Ποια η αδυναμία για το νέο υπολογισμό του τρακτέρ

Ο νέος τρόπος υπολογισμού τρακτέρ έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα και θα το διαβάσετε για πρώτη φορά από την εφημερίδα μας την “Α.Ε”. Ως γνωστόν το πρόγραμμα το έφτιαξε το γεωπονικό πανεπιστήμιο ΑΘηνών που όμως είναι στηριγμένο στα Office2010(και ειδικότερα το Excel του 2010).

Ο περισσότερος κόσμος έχει τα Office 2007 και πίσω (που συμπεριλαμβάνει το αντίστοιχο Excel 2007)Λίγα γεωπονικά μελετητικά γραφεία έχουν το λόγισμικό αυτό , οπότε θα αναγκαστούν να το πάρουν και να το εγκαταστήσουν.Το μεγάλο πρόβλημα αλλού θα παρουσιαστεί, στο ότι

καμιά ΔΑΟΚ στην Ελλάδα δεν έχει αυτό το λογισμικό! Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να ελέγξουν τον τρόπο υπολογισμού του τρακτέρ, αυτό μάλλον τους διέφυγε στο ΥΠΑΑΤ.

 

Posted in Ειδήσεις, Επικαιρότητα.