συνδεδεμένη

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΕΝΤΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ, ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ, ΜΗΔΙΚΗ-ΤΡΙΦΥΛΛΙ , ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ ΚΑΙ ΜΗΛΑ

Οι τιμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων

Στο προηγούμενο τεύχος, σας παρουσιάσαμε τις δηλωθείσες εκτάσεις στο ΟΣΔΕ 2017, για τις καλλιέργειες στο σκληρό σιτάρι, τα βρώσιμα όσπρια, τα κτηνοτροφικά ψυχανθή και τη μηδική καθώς και τις αναμενόμενες τιμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε αυτά τα προϊόντα.
Σήμερα θα προσθέσουμε άλλα τέσσερα (4) προϊόντα και πιο συγκεκριμένα τους καρπούς με κέλυφος, στους σπόρους σποράς, την κορινθιακή σταφίδα και τα μήλα.

ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ Ε.Α.Ε. 2017

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) του έτους 2017 στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τους παραγωγούς δηλώθηκαν τα παρακάτω εκτάρια/στρέμματα:

συνδεδεμένη

Ας δούμε τώρα για τα παραπάνω προϊόντα, μέσα από το σχετικό πίνακα που παραθέτουμε, την έκταση αναφοράς, το προϋπολογισθέν ποσό, την ενδεικτική τιμή (που βγήκε βάση της έκτασης αναφοράς και του συνολικού ποσού) και την αναμενόμενη τιμή των προϊόντων, βάση των δηλωθέντων-καλλιεργηθέντων εκτάσεων του 2017 και του ποσού.

συνδεδεμένη

Να επαναλάβουμε πάλι, πως βασικός κανόνας, για τον καθορισμό της τιμής των συνδεδεμένων ενισχύσεων για όλα τα προϊόντα, αποτελούν τα καλλιεργηθέντα στρέμματα  ή τα δηλωθέντα ζώα ή κιλά, σε συνδυασμό με τον προϋπολογισμό των χρημάτων για κάθε προϊόν. Να αναφέρουμε πως για το 2017, θα διατεθούν 186 εκατ. ευρώ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, ενώ ένα άλλο ποσό της τάξεως των 187,2 εκατ. ευρώ είναι για την Ειδική Ενίσχυση στο Βαμβάκι, που στην καθομιλουμένη την ονομάζουμε και αυτή συνδεδεμένη.

Επίσης, να αναφέρουμε πως το µοναδιαίο και ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος και για κάθε προϊόν, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ( σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Καν. (Ε.Ε) 639/2014). Για το σκοπό αυτό, ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποιεί στη ∆ιεύθυνση  Συστηµάτων  Καλλιέργειας και στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής ∆ιεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων, του ΥΠΑΑΤ, το συνολικό αριθµό επιλέξιµων εκταρίων ή ζώων ή κιλών. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισµού ορίζεται ενιαίος συντελεστής µείωσης, ο οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους.

Έτσι λοιπόν, με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αναφορικά με τα δηλωθέντα-καλλιεργηθέντα στρέμματα του έτους 2017, παρουσιάζουμε τις τιμές που θα έχουν, κατά προσέγγιση τα παραπάνω προϊόντα.

Χρήστος Αθανασιάδης

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

 ΣΑΒΒΑΤΟΥ 27-1-2018

Posted in Αγροτική Έκφραση, Επικαιρότητα, Πληρωμές.